Miljø

R8 gruppen ønsker å være markedsledende i vår bransje på bærekraftig utvikling. Gjennom utvikling og forvaltning av eiendom skal vi ta innover oss de forpliktelsene som vi har ovenfor miljøet. Strategi og handlingsplaner for miljøbesparende tiltak, vil kontinuerlig utvikles sammen med våre samarbeidspartnere.

Energi

Kraftig befolkningsvekst, økonomisk vekst og økende teknologisk etterspørsel, vil gjøre presset stort på verdens energikilder. Bygninger står for omlag 40 % av verdens totale energiforbruk. Med forventet befolkningsvekst, vil denne sektoren spille en viktig rolle i fremtiden. R8 gruppen i regi av R8 Property, jobber svært bevisst for å redusere energibehovet i porteføljen. Det investeres betydelige beløp i nye- og eksisterende eiendommer for å redusere energibruken til et absolutt minimum.

Vannbesparende tiltak

Vann er en fundamental ressurs for alle økologi- og samfunnsprosesser, og tilgang på ferskvann av tilfredsstillende kvalitet regnes som en forutsetning for et stabilt samfunn. Vi anser det som svært viktig å ta denne globale utfordringen på alvor og ønsker derfor at alle våre eiendommer skal bruke så lite vann som mulig.


Powerhouse

For å møte fremtiden på en bærekraftig måte, mener vi at plusshus vil være en del av løsningen. Dette er bygninger som produserer mer energi enn de selv bruker. Det er flere måter å definere et plusshus, men R8 Property har valgt å følge «Powerhouse» initiativet. Dette er et samarbeid mellom markedsledende aktører innen bygg og anleggsbransjen. For å realisere et Powerhouse, krever det at alle parter tilrettelegger for et tidlig, tverrfaglig samarbeid. Valg av byggetekniske løsninger, materialvalg og samarbeidspartnere er helt avgjørende for å tilfredsstille de strenge kriteriene som blir stilt til et powerhouse.

R8 Property jobber nå med å realisere Powerhouse Telemark. Dette blir Norges tredje powerhouse og et signalbygg for Telemark som tar med seg kvalitetene fylket vårt representerer inn i bygningskroppen. Det er arkitektkontoret Snøhetta som står for utformingen av bygget. Det beregnes ferdigstilt i slutten av 2017.

Tilbake til samfunnsansvar